FORAMENRehab®
KOGNITIIVISET KUNTOUTUSOHJELMAT

FORAMENRehab-kuntoutusohjelmat on tarkoitettu aivojen vaurioista tai toimintahäiriöistä aiheutuvien kognitiivisten häiriöiden kuntoutukseen. Ohjelmat pohjautuvat malleihin ja teorioihin aivotoiminnoista ja niiden kuntoutumisesta. Kuntoutusohjelmat on suunniteltu aikuisille, joilla on neurologisesta sairaudesta tai vammasta johtuvia henkisen toimintakyvyn häiriöitä. Muunneltavuutensa ja laajuutensa vuoksi niitä voidaan soveltuvin osin käyttää myös neurologisille lapsipotilaille ja lapsille, joilla on häiriöitä kognitiivisten taitojen kehityksessä.

FORAMENRehab-kuntoutusohjelmat on tarkoitettu käytettäväksi kokonaisvaltaisen neuropsykologisen kuntoutuksen viitekehyksessä, joka huomioi aivojen vauriosta tai toimintahäiriöistä johtuvat kognitiiviset, emotionaaliset, käyttäytymiseen liittyvät ja psykososiaaliset seuraamukset sekä näiden yhteisvaikutukset. Neuropsykologian, kuten muidenkin neurotieteiden, haasteena on jatkuva menetelmien kehittäminen ja kriittinen arviointi. Professori George P. Prigatano (2000) toteaa:

”… new techniques for the remediation of disturbed higher cerebral functioning should constantly be under development, while still attending to patients’ personal experiences and helping them adjust to their neuropsychological deficits in the context of interpersonal situations”.

FORAMENRehab-ohjelmisto käsittää seuraavat modulit:

  • Tarkkaavuus
  • Muisti
  • Visuaalinen havaitseminen ja visuospatiaaliset toiminnot
  • Toiminnanohjaus- ja ongelmanratkaisu

FORAMENRehab työryhmä

Jaana Sarajuuri, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
Sanna Koskinen, psykologian tohtori, PsT
Multimedia J&J Intressi Oy