FORAMENRehab®
MUISTI-MODULI

FORAMENRehab Muisti-moduli on muistin häiriöiden kognitiiviseen kuntoutukseen tarkoitettu ohjelmisto.

Muisti on prosessi, jolla palautetaan mieleen aiempia tietoisia kokemuksia. Se käsittää laajimmillaan kaiken yksilön suorittaman tiedon tallentamisen ja siihen liittyvät toiminnot. Muistilla viitataan keskushermostossa tapahtuvaan pysyvään muutokseen, joka koostuu sekä ympäristön antamasta aineistosta että organismin omasta toiminnasta. Nämä muuttuneet tiedot organismi voi jonkun ajan jälkeen tuottaa samanlaisessa muodossa.

Muistiaineiston varastoinnin mekanismeja aivoissa ei tarkkaan tunneta, mutta useitakin teorioita on esitetty. Esitettyjä teorioita ovat mm. fysiologiset selitykset (muutokset solujen sähköisessä toiminnassa ja niiden yhteyksissä), konnektiiviset teoriat (rakenteelliset muutokset solujen synaptisissa yhteyksissä) ja biokemialliset teoriat (muutokset kemiallisten välittäjäaineiden muodostumisessa).

Muisti voidaan jakaa eri perustein. Aistipiirien mukaisessa jaossa puhutaan esim. kuulonvaraisesta (auditiivisesta) muistista tai näönvaraisesta (visuaalisesta) muistista. Muistissa säilymisen keston mukaan muisti voidaan jakaa aistimuistiin (sensorinen muisti), lyhytkestoiseen muistiin (työmuisti) ja pitkäkestoiseen muistiin (säilömuisti). Muistajan toimintatavan mukaan puhutaan tahattomasta muistista ja tahdonalaisesta muistista. Ajan suhteen tapahtuvassa jaottelussa puhutaan taaksepäin suuntautuvasta (retrospektiivisesta) eli takautuvasta muistista ja tulevaisuuteen päin suuntautuvasta (prospektiivisesta) eli ennakoivasta muistista.

Muistihäiriöt ovat tavallisimpia neurologisten potilaiden kokemista kognitiivisen toimintakyvyn häiriöistä. Muistin heikkeneminen voi aiheutua monesta neurologisesta tai psyykkisestä syystä. Muistihäiriö voi vaihdella lievistä muistivaikeuksista täydelliseen muistin menetykseen. Häiriö voi olla ohimenevä, pysyvä tai etenevä. Se voi myös olla yleinen tai osittainen ja materiaali- tai aistipiirispesifi. 

FORAMENRehab-muistimodulissa jaottelu on tehty sekä aistipiirin mukaisen jaottelun perusteella että muistissa säilymisen keston perusteella.

Sisällöstä vastaavat neuropsykologian erikoispsykologit PsL Jaana Sarajuuri ja PsL Sanna Koskinen, jotka työskentelevät Käpylän kuntoutuskeskuksessa, valtakunnallisessa neurologisten potilaiden kuntoutuksen erityisosaamis- ja kehittämiskeskuksessa. Ohjelmiston teknisestä toteutuksesta vastaa Multimedia J&J Intressi Oy.


KIRJALLISUUTTA

Baddeley A D, Wilson B, Watts F N (toim.): 
Handbook of memory disorders.
John Wiley & Sons, Chichester 1995

Barbizet J, Cany E:
Clinical end psychometrical study of a patient with memory disturbances.
International Journal of Neurology, 1968:7, 44-54

Ben-Yishay Y, Rattok J, Lakin P, ym.: 
Neuropsychologic rehabilitation: 
Quest for a holistic approach. Seminars in neurology 5: 252-259, 1985

Gronwall D M A, Sampson H: 
The psychological effects of concussion. 
University Press/Oxford University Press, Auckland, 1974

Gronwall D M A: 
Paced Auditory Serial-Addition Task: A measure of recovery from concussion. 
Perceptual and Motor Skills 44: 367-373, 1977

Kaipio M-L, Sarajuuri J, Koskinen S: 
The INSURE program and modifications in Finland. 
Kirjassa: International handbook of neuropsychological rehabilitation, s. 247-258. 
Toim. A-L Christensen, B P Uzzell. 
Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000

Kanninen A, Hämälä M, Palomäki H: 
Neuropsykologian käsitteet. 
Helsingin Psykotutkimus Oy, Helsinki 1997

Lezak M D: 
Neuropsychological assessment. 
Oxford University Press, Oxford 1995

Markowitsch H J: 
Memory and amnesia. 
Kirjassa: Principles of behavioral and cognitive neurology, 257-293. 
Toim. M-M Mesulam. 
Oxford University Press, New York 2000

Pashler H E: 
The psychology of attention. A Bradford Book, 
The MIT Press, Cambridge 1999

Prigatano G P, Fordyce D J, Zeiner H K, ym.: 
Neuropsychological rehabilitation after brain injury. 
The Johns Hopkins University, Baltimore 1986

Prigatano G P: 
A brief owerview of four principles of neuropsychological rehabilitation. 
Kirjassa: International handbook of neuropsychological rehabilitation, s. 115-125.
Toim. A-L Christensen, B P Uzzell
Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000

Spreen O, Strauss, E:
A Compendium of Neuropsychological Tests
New York, Oxford 1991

Stuss D T, Winocur G, Robertson I H (toim.): 
Cognitive neurorehabilitation. 
Cambridge University Press, Cambridge 1999

Wilson B:
Rehabilitation of memory. 
The Quilford press. 
New York 1987.

Wood L, Fussey I (toim.): 
Cognitive rehabilitation in perspective. 
Taylor & Francis, London 1990