FORAMENRehab®
TOIMINNANOHJAUS JA ONGELMANRATKAISU -MODULI

FORAMENRehab Toiminnanohjaus ja ongelmanratkaisu -moduli on toiminnanohjauksen (executive functions) ja ongelmanratkaisun häiriöiden kognitiiviseen kuntoutukseen tarkoitettu ohjelmisto.

Eksekutiivisten toimintojen avulla toteutetaan tavoitteista toimintaa. Niitä ovat tavoitteiden muodostaminen ja ennakointi, toiminnan suunnitteleminen ja organisointi, tavoitteiden toteuttaminen, toiminnan arviointi, korjaaminen ja uudelleen suuntaaminen. Toiminnanohjaus edellyttää suunnittelua, ennakointia, ajatusten joustavaa vaihtamista, impulssien hallintaa ja työmuistin tehokkuutta. Eksekutiivisia toimintoja säätelevät pääosin etuotsalohkot. Tavallisimpia otsalohkovaurioita aiheuttavia sairauksia ovat aivovamma ja etummaisen aivovaltimon infarkti tai vuoto. Myös dementioissa toiminnanohjauksen osa-alueet häiriintyvät herkästi.

Ongelmanratkaisu on ajattelun osa-alue. Ongelmanratkaisun vaiheita ovat haasteen kokeminen, tavoitteiden asettaminen, menetelmien etsiminen ongelman ratkaisemiseksi, ongelman täsmentäminen olettamuksilla, niiden testaaminen ja ratkaisun esittäminen. Ongelmanratkaisussa esiintyvät vaikeudet näkyvät erityisesti kyvyttömyytenä ennakoida, suunnitella ja ohjelmoida suoritusta.

Ongelmanratkaisussa käytetään päättelyä, luovaa ajattelua ja päätöksentekoa. Päättelykyky viittaa yritykseen yhdistää aiemman informaation sisältämiä osia siten, että tuloksena on uutta informaatiota. Päättelyä on mm. yksityiskohdista yleiseen pyrkivää (induktiivista) tai yleisestä ideasta yksityiseen pyrkivää (deduktiivista), kielellisellä aineksella operoivaa, ei-kielellistä ainesta käyttävää, sanatonta, näönvaraista ja matemaattista. Päättelyn häiriöt liitetään yleensä etuotsalohkovaurioon, mutta myös muiden aivovaurioiden yhteydessä on osoitettu erityyppisiä päättelyn häiriöitä.

Modulin sisällöstä vastaavat neuropsykologian erikoispsykologit PsL Jaana Sarajuuri ja PsL Sanna Koskinen, jotka työskentelevät Käpylän kuntoutuskeskuksessa, valtakunnallisessa neurologisten potilaiden kuntoutuksen erityisosaamis- ja kehittämiskeskuksessa. Ohjelmiston teknisestä toteutuksesta vastaa Multimedia J&J Intressi Oy.
 


KIRJALLISUUTTA

Goldberg E:
The executive brain.
Oxford University Press, Oxford 2001

Kaipio M-L, Sarajuuri J, Koskinen S:
The INSURE program and modifications in Finland.
Kirjassa: International handbook of neuropsychological rehabilitation, s. 247-258.
Toim. A-L Christensen, BP Uzzell. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000

Kanninen A, Hämälä M, Palomäki H:
Neuropsykologian käsitteet.
Helsingin Psykotutkimus Oy, Helsinki 1997

Kuikka P, Pulliainen V, Hänninen R:
Kliininen neuropsykologia.
WSOY, Porvoo 2001

Lezak M D:
Neuropsychological assessment.
Oxford University Press, Oxford 1995

Prigatano G P:
Principles of neuropsychological rehabilitation.
Oxford University Press, New York 1999

Roberts AC, Robbins TW, Weiskrantz L (toim.):
The prefrontal cortex. Executive and cognitive functions.
Oxford University Press, Oxford 1998

Stuss D T, Winocur G, Robertson I H (toim.):
Cognitive neurorehabilitation.
Cambridge University Press, Cambridge 1999

Vilkki J:
Toiminnan ohjelmoinnin neuropsykologiset häiriöt.
Kuntoutussäätiö, Helsinki 1992

Wood L, Fussey I (toim.):
Cognitive rehabilitation in perspective.
Taylor & Francis, London 1990