FORAMENRehab®
VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA VISUOSPATIAALISET TOIMINNOT -MODULI

FORAMENRehab Visuaalinen havaitseminen ja visuospatiaaliset toiminnot -moduli on visuaalisen havaitsemisen ja visuospatiaalisten toimintojen häiriöiden kognitiiviseen kuntoutukseen tarkoitettu ohjelmisto.

Visuaalinen havaitseminen ja tunnistaminen edellyttävät silmän, silmää liikuttavien lihasten ja näköradan toiminnan lisäksi aivokuoren visuaalisten kuorikerrosten toimintaa. Erityisesti oikean aivopuoliskon ohimo-, takaraivo- ja päälakilohkojen vaurioista seuraa monenlaisia neuropsykologisia havainnointiin ja hahmottamiseen liittyviä erityishäiriöitä.

Visuaalisessa havaitsemisessa tunnistusprosessi alkaa aivokuorella yksinkertaisten piirteiden, kuten rajapintojen, kulmien, värien ja kontrastien analyysilla. Piirre-erottelun jälkeen kuvahahmo alkaa jäsentyä kolmiulotteiseksi kokonaisuudeksi, joka lopulta tunnistetaan muistissa olevan tiedon pohjalta. Kun potilas näkee, mutta ei tunnista näkemäänsä, puhutaan visuaalisesta agnosiasta. Tunnistamisen vaikeus voi koskea niin kuvamateriaalia kuin konkreettisia esineitäkin. Visuaaliset agnosiat on perinteisesti jaettu kahteen pääryhmään: kuvan tunnistushäiriöön (assosiatiivinen agnosia) ja kuvan muodostushäiriöön (apperseptiivinen agnosia). Agnosioiden erityismuotoja ovat myös vaikeus tunnistaa ja erotella kasvoja sekä värejä.

Visuospatiaalisilla toiminnoilla tarkoitetaan toimintoja, joissa näkötoiminta yhdistetään avaruudelliseen tilaan. Termi ”spatiaalinen” viittaa tilan, etäisyyksien ja suuntien mieltämiseen.

Konstruktiivisia toimintoja tarvitaan, kun osista kootaan kokonaisuus, jossa jokaisella osalla on paikkansa, kokonsa ja asentonsa. Visuokonstruktiiviset toiminnot edellyttävät visuaalista hahmottamista, spatiaalista tilatajua ja sekventiaalista järjestyksen hallintaa.

Neglectillä (huomiotta jäämisellä) tarkoitetaan kyvyttömyyttä havaita, orientoitua ja reagoida aivovauriolle vastakkaisen puolen ärsykkeisiin silloin, kun huomiotta jääminen ei johdu liikehäiriöistä tai aistijärjestelmien puutoksista. Neglect-oireyhtymän ilmenemismuotoja käyttäytymisen tasolla ovat 1) toispuoleinen tarkkaamattomuus (hemi-inattentio), 2) reaktion toispuoleinen sammuminen samanaikaisessa kaksoisstimulaatiossa esim. kosketettaessa samanaikaisesti sekä vasempaan että oikeaan kehonpuoliskoon, 3) vauriolle vastakkaisen puolen raajojen liikuttamisen vaikeus tai viive liikkeen aloittamisessa (akinesia) ja 4) vauriolle vastakkaisen ympäristön tai toimintatilan huomiotta jääminen (hemispatiaalinen neglect).

FORAMENRehab – visuaalinen havaitseminen ja visuospatiaaliset toiminnot –moduli on rakennettu neuropsykologisen taustateorian mukaisesti huomioiden näköhavaitsemiseen liittyvät peruselementit, visuaaliseen organisaatioon liittyvät hahmon tunnistamisen elementit sekä visuaaliseen attentioon ja visuospatiaaliseen havaitsemiseen liittyvät tekijät. Modulin sisällöstä vastaavat neuropsykologian erikoispsykologit PsL Jaana Sarajuuri ja PsL Sanna Koskinen, jotka työskentelevät Käpylän kuntoutuskeskuksessa, valtakunnallisessa neurologisten potilaiden kuntoutuksen erityisosaamis- ja kehittämiskeskuksessa. Ohjelmiston teknisestä toteutuksesta vastaa Multimedia J&J Intressi Oy.

Työryhmä esittää lämpimät kiitokset arvokkaista kommenteista neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Ritva Laaksoselle.


KIRJALLISUUTTA

Hokkanen L, Laine M, Hietanen M, Hänninen T, Jehkonen M, Vilkki J:
Kognitiiviset häiriöt ja niiden tutkiminen.
Kirjassa: Neurologia, s. 102-126.
Toim. S Soinila, M Kaste, J Launes, H Somer H.
Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä 2001

Humphreys GW (toim.):
Case studies in neuropsychology of vision.
Psychology Press, Hove 2001

Kaipio M-L, Sarajuuri J, Koskinen S:
The INSURE program and modifications in Finland.
Kirjassa: International handbook of neuropsychological rehabilitation, s. 247-258.
Toim. A-L Christensen, BP Uzzell.
Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000

Kanninen A, Hämälä M, Palomäki H:
Neuropsykologian käsitteet.
Helsingin Psykotutkimus Oy, Helsinki 1997 

Kuikka P, Pulliainen V, Hänninen R:
Kliininen neuropsykologia.
WSOY, Porvoo 2001 

Lezak M D: 
Neuropsychological assessment. 
Oxford University Press, Oxford 1995

Prigatano G P: 
Principles of neuropsychological rehabilitation. 
Oxford University Press, New York 1999

Robertson I H, Halligan P:
Spatial neglect. A clinical handbook for diagnosis and treatment.
Psychology Press, Hove 1999 

Stuss D T, Winocur G, Robertson I H (toim.):
Cognitive neurorehabilitation.
Cambridge University Press, Cambridge 1999

Wood L, Fussey I (toim.): 
Cognitive rehabilitation in perspective. 
Taylor & Francis, London 1990

Zihl J:
Rehabilitation of visual disorders after brain injury.
Psychology Press, Hove 2000